POŠALJITE UPIT

1. Da li imate definisane vrste otpada koje nastaju u Vašem preduzeću?

2. Da li vršite selektivno prikupljanje otpada?

3. Da li posedujete izveštaje o ispitivanju otpada?

4. Da li proizvodite više od 100T neopasnog, odnosno 200kg opasnog otpada godišnje?

5. Da li ste imenovali lice odgovorno za upravljanje otpadom u preduzeću?

6. Da li imate izrađen plan upravljanja otpadom?

7. Da li vodite dnevne evidencije, izrađujete dokumente o kretanju otpada i dostavljate godišnji izveštaj o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine?

8. Da li ste ugovorili operatere za pojedinačne vrste otpada?

9. Da li ste imali inspekcijski nadzor do sad?

10. Da li znate koliko iznose novčane kazne za nepoštovanje zakona o upravljanju otpadom?