na vrh

Evidencije

Usluge » Evidencije

Evidentiranje otpada vrši se na dnevnom nivou, popunjavanjem DEO1, DEO2, DEO3, DEO4, DEO5 i DEO6 obrazaca, i to za svaku vrstu otpada posebno.

Evidencije, osim što su zakonska obaveza, omogućavaju lakše planiranje upravljanja otpadom i izradu plana upravljanja otpadom, uvid u mogućnosti primene principa cirkularne ekonomije i efikasniju zaštitu životne sredine.

Evidencije na obrascima DEO1, DEO2, DEO3, DEO4 i DEO5 se vode interno, a DEO6 obrazac se popunjava dnevnim unosom podataka u informacioni sistem Agencije za zaštitu životne sredine.

Evidencija upravljanja otpadom konsultantske usluge za upravljanje otpadom